Love for Rønde Amatørteater af 7. februar 2017

§1

stk. 1: Foreningens navn er Rønde Amatørteater.

stk. 2: Foreningens formål er at spille amatørteater.

§2

stk. 1: Foreningen optager aktive og passive medlemmer.

stk. 2: Kontingentet er helårligt. For aktive medlemmer fastsættes dette af generalforsamlingen, medens det for passive medlemmers vedkommende fastsættes af bestyrelsen.

§3

stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

stk. 2: Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§4

stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og der indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annonce i det lokale ugeblad.

stk. 3: Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for året (aktuelt årstal)
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

stk. 4: Valg gælder for 2 år. Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Desuden skal der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

stk. 5: Emner til pkt. 5 skal være indgivet skriftligt til bestyrelsesformanden 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

stk. 6: Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

stk. 7: Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

stk. 8: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel ved annonce i det lokale ugeblad såfremt 1/5 af de aktive medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§5

stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

stk. 2: Valgbar til bestyrelsen er enhver person der er myndig og aktiv medlem af Rønde Amatørteater.

stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Et kort referat af forhandlingerne optages i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

stk. 5: Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Dog kræves underskrift af alle valgte bestyrelsesmedlemmer ved optagelse af lån, samt ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

§6

stk. 1: Opløsning af foreningen kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 og højst 30 dages mellemrum.

stk. 2: Efter opløsning af foreningen fordeles dens aktiver til velgørende formål med en af generalforsamlingen valgt person som kurator.

§7

stk. 1: Disse vedtægter træder i kraft d. 7 februar 2017 og afløser "Love for Rønde Amatørteater af 9. februar 2009".

Bemærkninger

Ved generalforsamlingen d. 7. februar 2017 blev det godkendt at bestyrelsen mindskes til 5 medlemmer. Følgende paragraffer blev ændret:

 • "§5 stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer." ændres til "§5 stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.".
 • "§5 stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Et kort referat af forhandlingerne optages i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet." ændres til "§5 stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Et kort referat af forhandlingerne optages i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.".
 • "§4 stk. 4: Valg gælder for 2 år. Der skal vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Desuden skal der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant." ændres til "§4 stk. 4: Valg gælder for 2 år. Der skal vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Desuden skal der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.".
 • "§4 stk. 8: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel ved annonce i det lokale ugeblad såfremt 1/5 af de aktive medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom, eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det." ændres til "§4 stk. 8: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel ved annonce i det lokale ugeblad såfremt 1/5 af de aktive medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.".

 

Udviklet og vedligeholdt af Ventora Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X